Arxiu de la categoria: Plenari Ajuntament Artà

Ple Ajuntament Artà 28 gener 2019

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 20 de febrer de 2017 i de 24 de setembre de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.

3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA d’adopció de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA per sol·licitar l’exposició <<Somniant Déus>>.

5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de credit núm. 1/2019.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2018.

7. Precs i preguntes.

Plenaris Extraordinaris Ajuntament d’Artà 14 gener 2019

Caràcter: Extraordinari
Data: 14/01/2019

Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Sessions

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de baixes per prescripció/anul·lació.

2. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a 2019.

En el segon plenari extraordinari del dia, adjudicació provisional de les escoletes municipals a Aixa SCL

Ple Ajuntament d’Artà 26 novembre 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 27 de febrer de 2017 i de 29 d’octubre de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació dels Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la Illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de les Normes Subsidiàries d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals d’Alternativa per Artà i UIA per la derogació del delicte d’injúries a la corona i per a reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia.

4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2018 i de dia 9 de novembre de 2018.

5. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 29 octubre 2018

Ordres del dia
– Homenatge a l’ex batle Rafel Gili Sastre, difunt a la torrentada del 9 d’octubre.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 27 de març de 2017.
2. Aprovació, si s’escau, de l’Expedient de contractació de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà, subjecte a regulació harmonitzada per procediment obert i tramitació urgent.
3. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 9 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 12 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ordenança núm. 23 reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat.
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 25 reguladora de la taxa pels serveis esportius.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 39 reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola de Música.
– Moció per urgència
– Moció per urgència
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre de 2018.
10. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 24 setembre 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 30 de gener de 2017, 25 de juny i 30 de juliol de 2018.

 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’Expedient de contractació de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà, subjecte a regulació harmonitzada per procediment obert i tramitació urgent.

 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE i AA, per la retirada de símbols i distincions franquistes i per l’impuls de la memòria democràtica.

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a l’ estudi i revisió de la Marca d’Artà.

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, relativa a l’Adopció de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals.

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la realització d’actuacions al Campament dels Presos.

 

 

7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2018.
8. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 30 juliol 2018

Primera part:

Segona part:

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 27 de maig de 2017, de dia 30 d’abril i de dia 25 de juny de 2018.

2. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acords relatius a la dissolució de la Fundació del Teatre municipal d’Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern d’inici de l’expedient per a l’agermanament dels municipis d’Os de Balaguer i Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per la dinamització lingüística a Artà

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per l’adquisició de l’edifici de “Ses Josefines”.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per crear ajudes econòmiques de transport als estudiants artanencs que han d’anar fora del municipi per a poder realitzar els seus estudis.

8. Aprovació, si s’escau, del Compte General de 2017.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny de 2018.

10. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 25 juny 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 28 de maig de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 9/2018.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, d’internalització dels serveis educatius oferts per AIXA, SC.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, de creació de rutes senderistes en els camins públics del municipi.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, de prevenció de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2018.

7. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 28 maig 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de març de 2018.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2018, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2019.

3. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà.4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’aprovació del Pla Estratègic de Gestió integral del cicle de l’aigua a Artà.

5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà.


6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’autorització de comptabilitat amb activitats no permanents d’assessorament tècnic i docència de la tècnica de medi ambient.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals AA, PSOE i UIA, en defensa dels drets humans a Palestina.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI –Proposta per les Illes- i AA, de suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana.

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI -Proposta per les Illes- i AA, de rebuig al projecte de sondejos per prospeccions petrolieres a la mediterrània.

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE i PI –Proposta per les Illes-, en suport del complement de carrera professional.

11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la celebració de la setmana de la gent gran.

12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 3/2018.

13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2018.

15. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 30 abril 2018

Caràcter: Ordinari
Data: 30/04/2018
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens

 

Ordres del dia
* Lectura del manifest de rebuig de la sentència contra “La Manada”.

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de febrer de 2018.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ajuntament d’Artà relativa a la posada en funcionament de la bassa de regants i també de la reparació dels camins que es varen fer malbé per la canalització de les aigües depurades als distints propietaris.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’ampliació del Parc Natural de Llevant i desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació del mateix, com dels espais LIC i ZEPA presents al municipi.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, PI –Proposta per les Illes-, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, d’aprovació de la Declaració institucional de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, de l’ONG PROEM-AID.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern de canvi d’horari de les sessions plenàries els mesos de maig a setembre.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, PI –Proposta per les Illes-, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà amb motiu del Dia mundial de la salut.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la commemoració de l’Any Llompart.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a l’organització de I Jornades d’Estudis Locals.
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la celebració dels Plenaris ordinaris de juny a la Colònia de Sant Pere.
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2018.
11. Precs i preguntes.
(per un problema tècnic no ha quedat registrades moltes de les darreres preguntes del PP. Demanam les més sinceres disculpes)

Ple Ajuntament d’Artà 26 març 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de setembre de 2017.

 

 

2. Aprovació, si s’escau, del Pla quinquennal de manteniment i conservació-restauració dels jaciments de Ses Païsses, talaiot de Ses Llenques, Talaiot de Sa Clova des Xot, dolmen de S’Aigua Dolça i S’Arenalet de Son Colom. Artà. 2018-2022.

 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal per crear una plaça de segona activitat de la policia local.

 

 

 

 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i d’Unió Independents d’Artà, sobre la llei Montoro una expressió antimunicipalista que nega de forma conscient l’autonomia de les entitats locals.

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Pi–Proposta per les Illes Balears, per a la proposta d’al·legacions al document de delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial.

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals del Pi–Proposta per les Illes Balears i el Partit Popular, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic.

 

 

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà, PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà, d’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a la Campanya per un Bon finançament per a les Illes Balears.

 

 

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà, PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà de Declaració institucional per instar al Govern de l’Estat Espanyol a mantenir les íntegres funcions dels jutjats de pau.

 

 

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per la creació d’una pista de patinatge i d’un espai de creació d’art urbà.

 

 

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Pi–Proposta per les Illes Balears, PSIB-PSOE, Alternativa per Artà I d’Unió Independents d’Artà, per la garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes.

 

 

11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 2/2018.

 

 

 

 

 

 

– Moció urgent d’UIA després de la detenció del President de Catalunya Carles Puigdemont

12. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2018.
13. Precs i preguntes.