Arxiu de la categoria: Plenari Ajuntament Artà

Ple Ajuntament Artà 30 Novembre 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 2020.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2020, referent a la Participació de Som Col·lectiu al Premi d’organització veïnal Illes Balears 2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional en motiu del 25 de novembre de 2020 “Per una Mallorca lliure de violències masclistes”. Seguim reaccionant!, que presenta l’Equip de Govern Municipal i el grup d’UIA.

4. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional per a convertir el municipi d’Artà en una “Ciutat per la vida i contra la pena de mort” i la seva adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”, que presenta l’Equip de Govern Municipal.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE com a mecanisme d’accés al registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres.

6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris, del contracte de gestió dels serveis de promoció de productes de la “Marca d’Artà” i servei d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i Ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del municipi d’Artà.

8. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació provisional modificació puntual 4 de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: admissió de l’ús funerari en la zona Artà industrial 1f (ar-ind-1f).

9. Aprovació, si s’escau, de la donació del solar del carrer del Vent del Nord, 2 ,de la Colònia de Sant Pere, finca registral 15.073 d’Artà, i amb referència cadastral 4083906ED2938S0001QJ, per part de l’entitat residencial Vista Alegre SAU.

10. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de 2021.

11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI _Proposta per les Illes_ per instar el Govern de l’Estat Espanyol a millorar el finançament de les Illes Balears.

12. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de suport al col·lectiu dels autònoms.

13. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI i AA, en suport al poble Sahrauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2020.
15. Precs i preguntes.

Ple Ext. i urg Ajuntament Artà 13 novembre 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits, per suplement de crèdit, núm. 17/2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

Ple Ajuntament Artà 26 octubre 2020

Ple Ajuntament Artà 28 setembre 2020

Per un problema tècnic els 9 primers minuts estan sense so. Des de Ràdio Artà demanam les més sinceres disculpes.

Ordres del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 27 de juliol de 2020. (Aprovada)

2. Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 2020 de designació de les festes locals per l’any 2021. (Aprovat)

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau titular de l’Ajuntament d’Artà
Pau Cabrer – 9 vots
Noemí Herrera – 2 vots
Salvador Martínez – 1 vot

4. Aprovació, si escau, de l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars per al contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

5. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de lletrat.

6. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de subinspector en cap de la Policia Local.

7. Aprovació, si escau, del Compte General de 2019.

8. Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2020.

9. Aprovació, si escau, de l’expedient de la modificació de crèdits per suplement de crèdit 14/2020.

10. Aprovació, si escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El Pi _Proposta per les Illes_ i Alternativa per Artà, relativa a la comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents i sol·licitud de col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics.

11. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears de l’Ajuntament d’Artà, per assoli l’alliberament dels romanents de tresoreria dels ajuntaments i rebutjar l’acord entre la FEMP i el Govern Central.

12. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre romanents. (Unificat amb el punt 11)

13. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre excrements canins.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2020.
15. Precs i preguntes.

Ple Ext. Ajuntament Artà 31/08/2020

Plenari extraordinari Ajuntament d’Artà 31-08-2020
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 31/08/2020
Hora: 16:30:00
Lloc: Online
Ordres del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de la cancel·lació d’operacions de crèdit concertades per aquest Ajuntament.

Ple Ajuntament Artà 27 juliol 2020

Ordres del dia
1. Aprovació definitiva, si s’escau, de la cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del solar per a la construcció del Centre de salut.

2. Aprovació, si s’escau, de la designació del representant de l’Ajuntament d’Artà a la fundació Museu Regional d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució del regidor Manuel Rocha Barrientos.

4. Aprovació, si s’escau, de les retribucions de la persona representant de la Batlia a la Colònia de Sant Pere.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà en relació a la possible instal·lació del sistema de comunicació 5G.

6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm. 11/2020.

7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient modificació de crèdit per suplement de crèdit núm. 13/2020.

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny i de 9 de juliol de 2020.
9. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 29 juny 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 27 de gener de 2020.

2. Presa de possessió de la regidora María Paula Ginard Vílchez.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PSOE de suport als treballadors autònoms.

5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer, març, abril i maig de 2020.
6. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 25 maig 2020

Primer ple virtual de l’Ajuntament d’Artà per mor de l’Estat d’Alarma pel COVID-19.

El podeu veure aquí:

Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 25/05/2020
Hora: 17:00:00
Lloc: Virtual

Ple Ajuntament Artà 24 febrer 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 25 de novembre de 2019.

Ple Ajuntament Artà 27 gener 2020

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 30 de setembre i de les sessions del 9 de desembre de 2019.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes Balears_ i PP, per a la derogació de la normativa que impedeix als Ens Locals invertir superàvit i compensació dels costos generals dels dipòsits derivats del mateix.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes Balears_ i PP, per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou model de finançament autonòmic.

5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2019 i de 13 de gener de 2020.

6. Precs i preguntes.