Arxiu de la categoria: Plenari Ajuntament Artà

Ple Ajuntament 22 febrer 2021

Ordres del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021.

2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes_, d’Unió Independents d’Artà, Alternativa per Artà i PSOE, per a la commemoració dels 500 anys de la revolta de les Germanies (1521-2021).

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ per a la vacunació immediata de les treballadores familiars municipals.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ per fer modificacions normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i imposts.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’Unió Independents d’Artà per al desenvolupament d’un pla de gestió i conservació de les murades de Sant Salvador d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Alternativa per Artà i d’Unió Independents d’Artà, relativa a la nova instància al poder legislatiu de l’Estat Espanyol que modifiqui la legislació vigent despenalitzant els actuals delictes d’injúries a la corona, ultratge a la bandera, enaltiment del terrorisme, etc., amb l’objectiu de garantir la llibertat d’expressió i harmonitzar el dret espanyol amb l’europeu. Sol·licitar l’indult dels rapers Pablo Hasel i Josep Valtònyc.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’assumpció de la declaració en favor de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP.

8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2021.

10. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 25 gener 2021

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.

2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 3a, de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere) (2a aprovació).

3. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del Registre d’Activitats de Tractament.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’unes fitxes de la Relació de Llocs de Treball.

5. Ratificació, si s’escau, dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020, referents a l’aprovació de la 1a, 2a, 3a i 4a certificació de l’obra “Reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del Conqueridor, carrer de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles d’Artà.”.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El PI _Alternativa per les Illes_ i AA, per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE i El Pi _Alternativa per les Illes_ en relació a les àrees recreatives a les finques públiques propietat del Govern al terme municipal d’Artà que, segons s’estableix a la Llei 2/2020 (“Llei COVID”), es preveu que realitzi l’Institut Balear de la Natura (IBANAT).

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020.

9. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 30 Novembre 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 2020.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2020, referent a la Participació de Som Col·lectiu al Premi d’organització veïnal Illes Balears 2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional en motiu del 25 de novembre de 2020 “Per una Mallorca lliure de violències masclistes”. Seguim reaccionant!, que presenta l’Equip de Govern Municipal i el grup d’UIA.

4. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional per a convertir el municipi d’Artà en una “Ciutat per la vida i contra la pena de mort” i la seva adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”, que presenta l’Equip de Govern Municipal.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE com a mecanisme d’accés al registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres.

6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris, del contracte de gestió dels serveis de promoció de productes de la “Marca d’Artà” i servei d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i Ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del municipi d’Artà.

8. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació provisional modificació puntual 4 de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: admissió de l’ús funerari en la zona Artà industrial 1f (ar-ind-1f).

9. Aprovació, si s’escau, de la donació del solar del carrer del Vent del Nord, 2 ,de la Colònia de Sant Pere, finca registral 15.073 d’Artà, i amb referència cadastral 4083906ED2938S0001QJ, per part de l’entitat residencial Vista Alegre SAU.

10. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de 2021.

11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI _Proposta per les Illes_ per instar el Govern de l’Estat Espanyol a millorar el finançament de les Illes Balears.

12. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de suport al col·lectiu dels autònoms.

13. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI i AA, en suport al poble Sahrauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2020.
15. Precs i preguntes.

Ple Ext. i urg Ajuntament Artà 13 novembre 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits, per suplement de crèdit, núm. 17/2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

Ple Ajuntament Artà 26 octubre 2020

Ple Ajuntament Artà 28 setembre 2020

Per un problema tècnic els 9 primers minuts estan sense so. Des de Ràdio Artà demanam les més sinceres disculpes.

Ordres del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 27 de juliol de 2020. (Aprovada)

2. Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 2020 de designació de les festes locals per l’any 2021. (Aprovat)

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau titular de l’Ajuntament d’Artà
Pau Cabrer – 9 vots
Noemí Herrera – 2 vots
Salvador Martínez – 1 vot

4. Aprovació, si escau, de l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars per al contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

5. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de lletrat.

6. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de subinspector en cap de la Policia Local.

7. Aprovació, si escau, del Compte General de 2019.

8. Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2020.

9. Aprovació, si escau, de l’expedient de la modificació de crèdits per suplement de crèdit 14/2020.

10. Aprovació, si escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El Pi _Proposta per les Illes_ i Alternativa per Artà, relativa a la comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents i sol·licitud de col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics.

11. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears de l’Ajuntament d’Artà, per assoli l’alliberament dels romanents de tresoreria dels ajuntaments i rebutjar l’acord entre la FEMP i el Govern Central.

12. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre romanents. (Unificat amb el punt 11)

13. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre excrements canins.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2020.
15. Precs i preguntes.