Arxiu de la categoria: Plenari Ajuntament Artà

Ple Ajuntament Artà 28 setembre 2020

Per un problema tècnic els 9 primers minuts estan sense so. Des de Ràdio Artà demanam les més sinceres disculpes.

Ordres del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 27 de juliol de 2020. (Aprovada)

2. Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 2020 de designació de les festes locals per l’any 2021. (Aprovat)

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau titular de l’Ajuntament d’Artà
Pau Cabrer – 9 vots
Noemí Herrera – 2 vots
Salvador Martínez – 1 vot

4. Aprovació, si escau, de l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars per al contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

5. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de lletrat.

6. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de subinspector en cap de la Policia Local.

7. Aprovació, si escau, del Compte General de 2019.

8. Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2020.

9. Aprovació, si escau, de l’expedient de la modificació de crèdits per suplement de crèdit 14/2020.

10. Aprovació, si escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El Pi _Proposta per les Illes_ i Alternativa per Artà, relativa a la comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents i sol·licitud de col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics.

11. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears de l’Ajuntament d’Artà, per assoli l’alliberament dels romanents de tresoreria dels ajuntaments i rebutjar l’acord entre la FEMP i el Govern Central.

12. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre romanents. (Unificat amb el punt 11)

13. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre excrements canins.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2020.
15. Precs i preguntes.

Ple Ext. Ajuntament Artà 31/08/2020

Plenari extraordinari Ajuntament d’Artà 31-08-2020
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 31/08/2020
Hora: 16:30:00
Lloc: Online
Ordres del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, de la cancel·lació d’operacions de crèdit concertades per aquest Ajuntament.

Ple Ajuntament Artà 27 juliol 2020

Ordres del dia
1. Aprovació definitiva, si s’escau, de la cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del solar per a la construcció del Centre de salut.

2. Aprovació, si s’escau, de la designació del representant de l’Ajuntament d’Artà a la fundació Museu Regional d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució del regidor Manuel Rocha Barrientos.

4. Aprovació, si s’escau, de les retribucions de la persona representant de la Batlia a la Colònia de Sant Pere.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà en relació a la possible instal·lació del sistema de comunicació 5G.

6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm. 11/2020.

7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient modificació de crèdit per suplement de crèdit núm. 13/2020.

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny i de 9 de juliol de 2020.
9. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 29 juny 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 27 de gener de 2020.

2. Presa de possessió de la regidora María Paula Ginard Vílchez.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PSOE de suport als treballadors autònoms.

5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer, març, abril i maig de 2020.
6. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 25 maig 2020

Primer ple virtual de l’Ajuntament d’Artà per mor de l’Estat d’Alarma pel COVID-19.

El podeu veure aquí:

Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 25/05/2020
Hora: 17:00:00
Lloc: Virtual

Ple Ajuntament Artà 24 febrer 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 25 de novembre de 2019.

Ple Ajuntament Artà 27 gener 2020

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 30 de setembre i de les sessions del 9 de desembre de 2019.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes Balears_ i PP, per a la derogació de la normativa que impedeix als Ens Locals invertir superàvit i compensació dels costos generals dels dipòsits derivats del mateix.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes Balears_ i PP, per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou model de finançament autonòmic.

5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2019 i de 13 de gener de 2020.

6. Precs i preguntes.

Plenaris Extraordinaris Ajuntament Artà 9 desembre 2019

Caràcter: Extraordinari
Data: 09/12/2019
Hora: 17:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de 2020.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2019, d’aprovació dels criteris d’autorització de proves esportives de recorregut i el seu calendari (Exp. 2019/4119).

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball.

Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 09/12/2019
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Sessions
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2019.

Ple Ajuntament Artà 25 novembre 2019

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 28 d’octubre de 2019.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenta l’Equip de Govern Municipal d’adhesió a la Central de Contractació de la FELIB.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi –Proposta per les Illes Balears_ per la fixació d’uns criteris objectius d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible.

4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2019.
5. Precs i preguntes.

Ple ajuntament d’Artà 28 octubre 2019

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat entre administracions públiques.

2. Aprovació, si s’escau, de la Moció per a la declaració de l’emergència climàtica que recull la petició de l’Aliança per l’Emergència Climàtica i que presenta l’Equip de Govern Municipal de l’Ajuntament d’Artà.

3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 16 d’octubre de 2019, de l’expedient 2019/3514. Declaració d’obres d’emergència del municipi d’Artà per evitar el perill per inundacions al nucli d’Artà.

4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 17 d’octubre de 2019, de l’expedient 2019/3679. Eleccions a Corts Generals novembre 2019. Nomenaments dels membres de les meses electorals.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, relativa a la declaració d’emergència climàtica.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de suport als centres educatius i de rebuig a la ingerència de VOX.

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8. Aprovació, si s’escau, de la Modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu.

11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per subministrament municipal d’aigua.

12. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança fiscal número 42 reguladora del preu públic per la utilització dels habitatges d’emergència social.

13. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el pagament dels deutes tributaris.

14. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per transferència de crèdit 10/2019.

15. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre de 2019.
16. Precs i preguntes.