Artà en joc, nou programa

Llorenç Terrassa, Tomeu Caldentey i Pep Toni “Butler”

Esteim contentíssims de poder anunciar que començam un nou programa a Ràdio Artà Municipal de la mà de nous col·laboradors.

Es titula Artà en joc i el condueix Pep Toni Gomila Ginard, “Butler”, amb la tasca tècnica de Tomeu Caldentey i el suport extern del tècnic d’esports municipal Llorenç Terrassa.

Podreu escoltar el programa, setmanalment els dimarts a les 18h i també en altres dies i hores a les diverses reemissions, i al nostre podcast.

Començam aquest dimarts 30 de març de 2021

Vos deixam aquí el video promocional:

Ens acompanyau?

Entrevista a Catalina Cladera

Avui hem pogut entrevistar als nostres estudis la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, després de haver fet una visita al Parc d’Artà dels Bombers de Mallorca i de haver-se reunit amb regidors, empresaris i petits hotelers del municipi.

Aquí en podeu veure el vídeo de l’entrevista:

Subvencions destinades a empreses del municipi d’Artà per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la Covid-19

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’avui dijous 4 de març de 2021 ha sortit la publicació de les bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Artà en termes empresarials i de la taxa de fems.

S’estableixen dues línies de despeses subvencionables, les quals es detallen a continuació:

a) Línia 1, de despeses corrents:

– Despeses per llicències d’ús d’eines i/o aplicacions informàtiques per a l’impuls i el desenvolupament del teletreball o el comerç electrònic per Internet vinculats a l’activitat empresarial.

– Despeses pel disseny web d’una pàgina destinada a la promoció comercial i/o venda de productes, despeses de domini, actualització, manteniment i revisió de la web esmentada, així com per l’actualització de la presència de l’empresa en xarxes socials i plataformes de comerç electrònic.

– Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculades al local comercial on se desenvolupa l’activitat.

– Despeses de préstecs hipotecaris d’immobles vinculats a l’activitat empresarial: imports pagats a entitats bancàries per l’adquisició del local on s’exerceix l’activitat principal.

– Rènting de maquinària o vehicles.

– Despeses en concepte d’arrendament de local comercial.

– Despeses d’assegurances vinculades a l’activitat empresarial (responsabilitat civil, accident de vehicle, etc.).

– Qualsevol altra despesa que sigui necessària per el funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupa la persona sol·licitant.

b) Línia 2, de despesa en concepte de taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2021.

4. Requisits de les persones sol·licitants

La persona o l’entitat interessada han de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal o centre de treball al municipi d’Artà.

b) Ha d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l’estat d’alarma.

c) Ha de comptar amb el títol municipal que l’habilita per exercir l’activitat corresponent. En el cas d’arrendaments o despeses d’hipoteca, ha de ser per a allò que se sol·licita a la subvenció.

d) La persona que representi legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.

e) Ha de presentar una declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajut.

f) Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

5. Període subvencionable i quantia

5.1. El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) i el 15 d’abril de 2021.

5.2. Les possibles persones beneficiàries poden sol·licitar fins al 100 % del total de les despeses subvencionables, incloent-hi les taxes i els impostos que no puguin compensar o recuperar, fins a l’import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària següent:

a) Línia 1: 750 euros (import màxim per sol·licitant). S’ha de calcular sumant la base imposable de les despeses presentades.

b) Línia 2: 30 % de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2020 amb l’aplicació de la ITR.

Això només és un extracte. Podeu consultar tot el text de les bases aquí: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11348/645646/aprovacio-de-les-bases-reguladores-i-la-convocator i descarregar els formularis aquí:https://www.caib.es/eboibfront/ConsultaAnnexe?idAnnexe=181210

Nou programa: Contes per pensar

Esteim contentíssims de poder anunciar que començam un nou programa a Ràdio Artà Municipal de la mà de noves col·laboradores.

Es titula Contes per pensar, on Maria Bel Sancho i Bel Soler llegiran a cada programa (inicialment quinzenal) un conte (no infantils), be de Jorge Bucay o bé d’un altre autor. I a continuació faran la seva interpretació del conte.

Tot i així, ens agradaria moltíssim que ens enviéssiu les vostre opinions al número de WhatsApp 629 048 341 o per correu electrònic a mariabel_sancho@hotmail.com.

Podreu escoltar el programa, quinzenalment els dijous a les 18h i també en altres dies i hores i diverses reemissions, i en breu al nostre podcast.

Començam aquest dijous 25 de febrer de 2021

Vos deixam aquí el video promocional:

Ens acompanyau?

Matines a la Parròquia d’Artà 2020

Podeu seguir aquí en directe les matines a la Parròquia d’Artà:

Matines a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor d’Artà.

Amb la col·laboració dels rectors de la Parròquia oferim la possibilitat de seguir des de casa de aquesta tradicional festa, enguany marcada per les mesures anti-COVID19.

Oferit per Ràdio Artà Municipal.

Ple Ajuntament Artà 30 Novembre 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 2020.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2020, referent a la Participació de Som Col·lectiu al Premi d’organització veïnal Illes Balears 2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional en motiu del 25 de novembre de 2020 “Per una Mallorca lliure de violències masclistes”. Seguim reaccionant!, que presenta l’Equip de Govern Municipal i el grup d’UIA.

4. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional per a convertir el municipi d’Artà en una “Ciutat per la vida i contra la pena de mort” i la seva adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”, que presenta l’Equip de Govern Municipal.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE com a mecanisme d’accés al registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres.

6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris, del contracte de gestió dels serveis de promoció de productes de la “Marca d’Artà” i servei d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i Ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del municipi d’Artà.

8. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació provisional modificació puntual 4 de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: admissió de l’ús funerari en la zona Artà industrial 1f (ar-ind-1f).

9. Aprovació, si s’escau, de la donació del solar del carrer del Vent del Nord, 2 ,de la Colònia de Sant Pere, finca registral 15.073 d’Artà, i amb referència cadastral 4083906ED2938S0001QJ, per part de l’entitat residencial Vista Alegre SAU.

10. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de 2021.

11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI _Proposta per les Illes_ per instar el Govern de l’Estat Espanyol a millorar el finançament de les Illes Balears.

12. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de suport al col·lectiu dels autònoms.

13. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI i AA, en suport al poble Sahrauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2020.
15. Precs i preguntes.

Ple Ext. i urg Ajuntament Artà 13 novembre 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits, per suplement de crèdit, núm. 17/2020.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

Ple Ajuntament Artà 26 octubre 2020

Estam preprats pel canvi climàtic? – Parc Natural

Gravació per a Ràdio Artà Municipal de la xerrada al Teatre d’Artà del Dr Damià Gomis, organitzada per el Parc Natural de Llevant.

Demanam disculpes donat que per un problema tècnic hi ha un fragment en que no es va poder gravar correctament el vídeo i ho hem solventat amb el cartell i l’àudio de la xerrada

%d bloggers like this: