25 de maig de 2024

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 25 de març de 2024.
2. Exp. 2022/4871. Aprovació, si s’escau, de la rectificació del PPT i PCAP de l’expedient de contractació del servei de recollida i transport de residus i neteja viària (lot 1) i recollida de residus voluminosos i poda (lot 2).
3. Exp. 2023/1382. Aprovació, si s’escau, de l’ampliació de la segona pròrroga prevista contractualment per a la gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, mitjançant procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació.
4. Exp. 2024/1761. Aprovació, si s’escau, de l’acord de la pròrroga forçosa del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, mitjançant procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació.
5. Exp. 2024/1592. Aprovació, si s’escau, de la proposta per modificar l’Ordenança núm. 39, reguladora de la taxa pels serveis de l’escola de música.
6. Exp. 2024/1827. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern referent a donar suport a la gestió de la Residència de Persones Majors Posada dels Olors del municipi d’Artà.
7. Exp. 2024/1813. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup PI _Proposta per les Illes Balears_ per una potenciació de la transferència de costes i una normativa balear pròpia en matèria de litoral.
8. Exp. 2024/1816. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup PI _Proposta per les Illes Balears_ per a la creació de pàrquings dissuasius a la perifèria dels nuclis urbans.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2024.
10. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: