18 de juny de 2024
Ordres del dia

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 24 de febrer de 2020.

2. Aprovació, si escau, dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris , del contracte de gestió dels serveis de promoció de productes de la “Marca d’Artà” i servei d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i Ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre bens immobles.

4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans.

6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.

7. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i remoció de paviment.

9. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves d’estacionament de la via pública per aparcament exclusiu.

10. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per la instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d’ús públic.

11. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 18, reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions anàlogues.

12. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per subministrament municipal d’aigua.

13. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat.

14. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la residència de persones majors.

15. Aprovació, si escau, de l’aprovació inicial de l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats organitzades per l’àrea de joventut.

16. Aprovació, si escau, de l’expedient de Modificació de Crèdit per transferència de crèdit núm. 15/2020 .

17. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2020.

18. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: