Arxiu d'etiquetes: RLT

Ple Ajuntament Artà 25 gener 2021

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.

2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 3a, de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere) (2a aprovació).

3. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del Registre d’Activitats de Tractament.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’unes fitxes de la Relació de Llocs de Treball.

5. Ratificació, si s’escau, dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020, referents a l’aprovació de la 1a, 2a, 3a i 4a certificació de l’obra “Reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del Conqueridor, carrer de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles d’Artà.”.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El PI _Alternativa per les Illes_ i AA, per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE i El Pi _Alternativa per les Illes_ en relació a les àrees recreatives a les finques públiques propietat del Govern al terme municipal d’Artà que, segons s’estableix a la Llei 2/2020 (“Llei COVID”), es preveu que realitzi l’Institut Balear de la Natura (IBANAT).

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020.

9. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 25 febrer 2019

Ordres del dia
1. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de clavegueram.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació de l’acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal funcionari i laboral de l’ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball).

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’augment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Artà corresponent a l’any 2019.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE, PI i UIA per controlar la proliferació de les apostes online i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics.

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació dels Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la Illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de les Normes Subsidiàries d’Artà.

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23 reguladora per serveis culturals, turístics i de publicitat.

10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2019.

11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mes de gener de 2019.

12. Precs i preguntes.