Arxiu d'etiquetes: Ajuntament

Subvencions destinades a empreses del municipi d’Artà per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la Covid-19

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’avui dijous 4 de març de 2021 ha sortit la publicació de les bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Artà en termes empresarials i de la taxa de fems.

S’estableixen dues línies de despeses subvencionables, les quals es detallen a continuació:

a) Línia 1, de despeses corrents:

– Despeses per llicències d’ús d’eines i/o aplicacions informàtiques per a l’impuls i el desenvolupament del teletreball o el comerç electrònic per Internet vinculats a l’activitat empresarial.

– Despeses pel disseny web d’una pàgina destinada a la promoció comercial i/o venda de productes, despeses de domini, actualització, manteniment i revisió de la web esmentada, així com per l’actualització de la presència de l’empresa en xarxes socials i plataformes de comerç electrònic.

– Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculades al local comercial on se desenvolupa l’activitat.

– Despeses de préstecs hipotecaris d’immobles vinculats a l’activitat empresarial: imports pagats a entitats bancàries per l’adquisició del local on s’exerceix l’activitat principal.

– Rènting de maquinària o vehicles.

– Despeses en concepte d’arrendament de local comercial.

– Despeses d’assegurances vinculades a l’activitat empresarial (responsabilitat civil, accident de vehicle, etc.).

– Qualsevol altra despesa que sigui necessària per el funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupa la persona sol·licitant.

b) Línia 2, de despesa en concepte de taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2021.

4. Requisits de les persones sol·licitants

La persona o l’entitat interessada han de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal o centre de treball al municipi d’Artà.

b) Ha d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l’estat d’alarma.

c) Ha de comptar amb el títol municipal que l’habilita per exercir l’activitat corresponent. En el cas d’arrendaments o despeses d’hipoteca, ha de ser per a allò que se sol·licita a la subvenció.

d) La persona que representi legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.

e) Ha de presentar una declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajut.

f) Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

5. Període subvencionable i quantia

5.1. El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) i el 15 d’abril de 2021.

5.2. Les possibles persones beneficiàries poden sol·licitar fins al 100 % del total de les despeses subvencionables, incloent-hi les taxes i els impostos que no puguin compensar o recuperar, fins a l’import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària següent:

a) Línia 1: 750 euros (import màxim per sol·licitant). S’ha de calcular sumant la base imposable de les despeses presentades.

b) Línia 2: 30 % de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2020 amb l’aplicació de la ITR.

Això només és un extracte. Podeu consultar tot el text de les bases aquí: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11348/645646/aprovacio-de-les-bases-reguladores-i-la-convocator i descarregar els formularis aquí:https://www.caib.es/eboibfront/ConsultaAnnexe?idAnnexe=181210

Ple Ajuntament d’Artà 26 de setembre de 2016

Aquí pots veure la gravació del videostreaming del Ple de l’Ajuntament d’Artà del dilluns 26 de setembre de 2016

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 27 de juny de 2016.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal de circulació.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de creació de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artà.
4. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament d’Artà.
5. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 25 d’agost de 2016, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2017.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal Alternativa per Artà relativa a la recuperació de l’abast del Parc Natural de Llevant, al terme municipal d’Artà, a la seva extensió inicial.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, relativa a la modificació de l’article 40f de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, relativa a instar el Departament de Territori i Carreteres per eliminar els punts negres de l’avinguda de Costa i Llobera.
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la promoció d’actuacions per donar valors als elements patrimonials i culturals del municipi.
10. Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2015.
11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 24/2016 per crèdit extraordinari.
12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 25/2016 per suplement de crèdit.
13. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juliol i agost de 2016 i de 16 de setembre de 2016.
14. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 3 de març de 2016 en directe

Aquí pots veure la gravació del videostreaming del Ple de l’Ajuntament d’Artà del 3 de març de 2016:

Ordre del dia:

 • 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions de dia 1 de desembre, 22 de desembre i 29 de desembre de 2015.
 • 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’adhesió a la Xarxa Illes Balears Film Commission.
  3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de declaracions d’intencions Polígon Es Pujols.
 • 4. Aprovació, si s’escau,de la Moció que presenten els grups municipals el Pi _Proposta per les Illes_, UIA i PP, relativa a la declaració de municipi oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears.
 • 5. Aprovació, si s’escau,de la Moció que presenten els grups municipals el Pi _Proposta per les Illes_ i UIA, de suport a la presentació d’al·legacions a la declaració d’impacte ambiental de projecte promogut per l’empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
 • 6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal el Pi _Proposta per les Illes_, a favor d’una llei per a la igualtat en les relacions familiars (custòdia compartida) davant el cessament de la convivència dels pares.
 • 7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per donar compliment al codi del bon govern.
 • 8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a les actuacions per dur a terme a les biblioteques municipals.
 • 9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per dur a aprovació l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública.
 • 10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2016.
 • 11. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les bases d’execució del pressupost de 2016.
 • 12. Aprovació, si s’escau, de la proposta de correcció de l’error material en l’expedient d’aprovació del pressupost i plantilla de personal de 2016.
 • 13. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2016 i del dia 23 de febrer de 2016.
 • 14. Precs i preguntes.