15 de juliol de 2024

Subvencions destinades a empreses del municipi d’Artà per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la Covid-19

0

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’avui dijous 4 de març de 2021 ha sortit la publicació de les bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Artà en termes empresarials i de la taxa de fems.

S’estableixen dues línies de despeses subvencionables, les quals es detallen a continuació:

a) Línia 1, de despeses corrents:

– Despeses per llicències d’ús d’eines i/o aplicacions informàtiques per a l’impuls i el desenvolupament del teletreball o el comerç electrònic per Internet vinculats a l’activitat empresarial.

– Despeses pel disseny web d’una pàgina destinada a la promoció comercial i/o venda de productes, despeses de domini, actualització, manteniment i revisió de la web esmentada, així com per l’actualització de la presència de l’empresa en xarxes socials i plataformes de comerç electrònic.

– Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculades al local comercial on se desenvolupa l’activitat.

– Despeses de préstecs hipotecaris d’immobles vinculats a l’activitat empresarial: imports pagats a entitats bancàries per l’adquisició del local on s’exerceix l’activitat principal.

– Rènting de maquinària o vehicles.

– Despeses en concepte d’arrendament de local comercial.

– Despeses d’assegurances vinculades a l’activitat empresarial (responsabilitat civil, accident de vehicle, etc.).

– Qualsevol altra despesa que sigui necessària per el funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupa la persona sol·licitant.

b) Línia 2, de despesa en concepte de taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2021.

4. Requisits de les persones sol·licitants

La persona o l’entitat interessada han de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal o centre de treball al municipi d’Artà.

b) Ha d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l’estat d’alarma.

c) Ha de comptar amb el títol municipal que l’habilita per exercir l’activitat corresponent. En el cas d’arrendaments o despeses d’hipoteca, ha de ser per a allò que se sol·licita a la subvenció.

d) La persona que representi legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.

e) Ha de presentar una declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajut.

f) Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

5. Període subvencionable i quantia

5.1. El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) i el 15 d’abril de 2021.

5.2. Les possibles persones beneficiàries poden sol·licitar fins al 100 % del total de les despeses subvencionables, incloent-hi les taxes i els impostos que no puguin compensar o recuperar, fins a l’import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària següent:

a) Línia 1: 750 euros (import màxim per sol·licitant). S’ha de calcular sumant la base imposable de les despeses presentades.

b) Línia 2: 30 % de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2020 amb l’aplicació de la ITR.

Això només és un extracte. Podeu consultar tot el text de les bases aquí: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11348/645646/aprovacio-de-les-bases-reguladores-i-la-convocator i descarregar els formularis aquí:https://www.caib.es/eboibfront/ConsultaAnnexe?idAnnexe=181210

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: