16 de juliol de 2024

Ple Ajuntament Artà 28 setembre 2020

0

Per un problema tècnic els 9 primers minuts estan sense so. Des de Ràdio Artà demanam les més sinceres disculpes.

Ordres del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 27 de juliol de 2020. (Aprovada)

2. Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 2020 de designació de les festes locals per l’any 2021. (Aprovat)

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau titular de l’Ajuntament d’Artà
Pau Cabrer – 9 vots
Noemí Herrera – 2 vots
Salvador Martínez – 1 vot

4. Aprovació, si escau, de l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars per al contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà, mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

5. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de lletrat.

6. Aprovació, si escau, de la memòria justificativa de l’expedient de modificació puntual de la fitxa del lloc de treball de subinspector en cap de la Policia Local.

7. Aprovació, si escau, del Compte General de 2019.

8. Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2020.

9. Aprovació, si escau, de l’expedient de la modificació de crèdits per suplement de crèdit 14/2020.

10. Aprovació, si escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El Pi _Proposta per les Illes_ i Alternativa per Artà, relativa a la comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents i sol·licitud de col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics.

11. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi – Proposta per les Illes Balears de l’Ajuntament d’Artà, per assoli l’alliberament dels romanents de tresoreria dels ajuntaments i rebutjar l’acord entre la FEMP i el Govern Central.

12. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre romanents. (Unificat amb el punt 11)

13. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA sobre excrements canins.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2020.
15. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: