Arxiu de la categoria: Noticies

No tudem l’esforç que hem fet!

Diferents col·lectius del municipi demanen solidaritat i un esforç ciutadà davant l’actual situació sanitària

L’Ajuntament difondrà diversos vídeos demanant col·laboració per no tudar el sacrifici fet per molta gent d’ençà de la declaració de la pandèmia

Davant el repunt de casos positius de Covid-19 de les darreres setmanes, l’Ajuntament d’Artà ha enregistrat una sèrie de vídeos amb una representació de diferents col·lectius del municipi per demanar consciència i un esforç ciutadà per deixar enrere d’una vegada per totes aquesta situació sanitària. Sobre les bases de la incertesa de la societat, el patiment, el sacrifici realitzat durant els mesos dels confinament o el premi de sortir-ne tots plegats, entre d’altres, s’ha gravat l’opinió de col·lectius del municipi com l’educatiu (alumnat i professorat), el de la gent gran, l’empresariat, el jovent i, finalment, el sanitari, per traslladar un missatge comú a la gent d’Artà i de la Colònia: solidaritat i esforç per no tudar el sacrifici realitzat. Gràcies a tothom per endavant!!!

Juliol de 2021: Diferents col·lectius del municipi demanen solidaritat i un esforç ciutadà davant l’actual situació sanitària. Videos i text: Ajuntament d’Artà

Artà en joc, nou programa

Llorenç Terrassa, Tomeu Caldentey i Pep Toni “Butler”

Esteim contentíssims de poder anunciar que començam un nou programa a Ràdio Artà Municipal de la mà de nous col·laboradors.

Es titula Artà en joc i el condueix Pep Toni Gomila Ginard, “Butler”, amb la tasca tècnica de Tomeu Caldentey i el suport extern del tècnic d’esports municipal Llorenç Terrassa.

Podreu escoltar el programa, setmanalment els dimarts a les 18h i també en altres dies i hores a les diverses reemissions, i al nostre podcast.

Començam aquest dimarts 30 de març de 2021

Vos deixam aquí el video promocional:

Ens acompanyau?

Entrevista a Catalina Cladera

Avui hem pogut entrevistar als nostres estudis la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, després de haver fet una visita al Parc d’Artà dels Bombers de Mallorca i de haver-se reunit amb regidors, empresaris i petits hotelers del municipi.

Aquí en podeu veure el vídeo de l’entrevista:

Subvencions destinades a empreses del municipi d’Artà per protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la Covid-19

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’avui dijous 4 de març de 2021 ha sortit la publicació de les bases reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Artà en termes empresarials i de la taxa de fems.

S’estableixen dues línies de despeses subvencionables, les quals es detallen a continuació:

a) Línia 1, de despeses corrents:

– Despeses per llicències d’ús d’eines i/o aplicacions informàtiques per a l’impuls i el desenvolupament del teletreball o el comerç electrònic per Internet vinculats a l’activitat empresarial.

– Despeses pel disseny web d’una pàgina destinada a la promoció comercial i/o venda de productes, despeses de domini, actualització, manteniment i revisió de la web esmentada, així com per l’actualització de la presència de l’empresa en xarxes socials i plataformes de comerç electrònic.

– Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculades al local comercial on se desenvolupa l’activitat.

– Despeses de préstecs hipotecaris d’immobles vinculats a l’activitat empresarial: imports pagats a entitats bancàries per l’adquisició del local on s’exerceix l’activitat principal.

– Rènting de maquinària o vehicles.

– Despeses en concepte d’arrendament de local comercial.

– Despeses d’assegurances vinculades a l’activitat empresarial (responsabilitat civil, accident de vehicle, etc.).

– Qualsevol altra despesa que sigui necessària per el funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupa la persona sol·licitant.

b) Línia 2, de despesa en concepte de taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2021.

4. Requisits de les persones sol·licitants

La persona o l’entitat interessada han de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal o centre de treball al municipi d’Artà.

b) Ha d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l’estat d’alarma.

c) Ha de comptar amb el títol municipal que l’habilita per exercir l’activitat corresponent. En el cas d’arrendaments o despeses d’hipoteca, ha de ser per a allò que se sol·licita a la subvenció.

d) La persona que representi legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.

e) Ha de presentar una declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajut.

f) Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

5. Període subvencionable i quantia

5.1. El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) i el 15 d’abril de 2021.

5.2. Les possibles persones beneficiàries poden sol·licitar fins al 100 % del total de les despeses subvencionables, incloent-hi les taxes i els impostos que no puguin compensar o recuperar, fins a l’import màxim individualitzat per persona o entitat beneficiària següent:

a) Línia 1: 750 euros (import màxim per sol·licitant). S’ha de calcular sumant la base imposable de les despeses presentades.

b) Línia 2: 30 % de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans de l’any 2020 amb l’aplicació de la ITR.

Això només és un extracte. Podeu consultar tot el text de les bases aquí: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11348/645646/aprovacio-de-les-bases-reguladores-i-la-convocator i descarregar els formularis aquí:https://www.caib.es/eboibfront/ConsultaAnnexe?idAnnexe=181210

Ple Ajuntament 22 febrer 2021

Ordres del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021.

2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes_, d’Unió Independents d’Artà, Alternativa per Artà i PSOE, per a la commemoració dels 500 anys de la revolta de les Germanies (1521-2021).

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ per a la vacunació immediata de les treballadores familiars municipals.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ per fer modificacions normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i imposts.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’Unió Independents d’Artà per al desenvolupament d’un pla de gestió i conservació de les murades de Sant Salvador d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Alternativa per Artà i d’Unió Independents d’Artà, relativa a la nova instància al poder legislatiu de l’Estat Espanyol que modifiqui la legislació vigent despenalitzant els actuals delictes d’injúries a la corona, ultratge a la bandera, enaltiment del terrorisme, etc., amb l’objectiu de garantir la llibertat d’expressió i harmonitzar el dret espanyol amb l’europeu. Sol·licitar l’indult dels rapers Pablo Hasel i Josep Valtònyc.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’assumpció de la declaració en favor de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP.

8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2021.

10. Precs i preguntes.

Nou programa: Contes per pensar

Esteim contentíssims de poder anunciar que començam un nou programa a Ràdio Artà Municipal de la mà de noves col·laboradores.

Es titula Contes per pensar, on Maria Bel Sancho i Bel Soler llegiran a cada programa (inicialment quinzenal) un conte (no infantils), be de Jorge Bucay o bé d’un altre autor. I a continuació faran la seva interpretació del conte.

Tot i així, ens agradaria moltíssim que ens enviéssiu les vostre opinions al número de WhatsApp 629 048 341 o per correu electrònic a mariabel_sancho@hotmail.com.

Podreu escoltar el programa, quinzenalment els dijous a les 18h i també en altres dies i hores i diverses reemissions, i en breu al nostre podcast.

Començam aquest dijous 25 de febrer de 2021

Vos deixam aquí el video promocional:

Ens acompanyau?